• Jak wykonujemy?
  • Brak kategorii
 • Projektowanie
  • Brak kategorii
 • Produkty
 • Hafty
 • Oferta
 • Kontakt
 • Inspiracje:

  Projektowanie

   

  Desktop2 Hotel Klaudia-002

   

  DSC05283

  loga firm

   Pro­jek­to­wa­nie wzo­rów hafciarskich

  Ofe­ru­jemy naszym klien­tom pełen zakres usług zwią­za­nych z prze­kształ­ce­niem pro­jektu gra­ficz­nego na gotowy haft, który można nanieść na dany pro­dukt nada­jący się do hafto­wa­nia. Sta­ramy się zawsze spro­stać Pań­stwa ocze­ki­wa­niom i przed­sta­wić w jak naj­ko­rzyst­niej­szy spo­sób Pań­stwa zamó­wie­nie. Zle­ce­nia reali­zo­wane są w krót­kim ter­mi­nie od momentu prze­sła­nia gra­fiki i usta­le­nia z klien­tem szcze­gó­łów wykonania.

   

  Gra­fikę do wyceny i przy­go­to­wa­nia haftu odbywa się pocztą elek­tro­niczną w formatach:

   

  PDF, AI, TIF, PNG, JPG.

   

  stacja_s1_porownanie

   

  Moż­li­wość jest rów­nież zapro­jek­to­wa­nie gra­fiki w celu w jakim Klient będzie sobie życzył. Może to być rów­nież przy­go­to­wa­nie pro­gramu na pod­sta­wie wydruku, ulotki czy wizy­tówki w miarę moż­li­wo­ści. Pod­kre­ślamy jed­nak, że jakość goto­wego haftu zależy od jako­ści gra­fiki. Jed­nak zawsze będziemy sta­rać się spro­stać Pań­stwa ocze­ki­wa­niom i zre­ali­zo­wać gotowy haft za pomocą pro­gramu hafciarskiego.

   

  bemko_02

  scout

  artex_laminaty

   

  stacjas1

   

  morena