• Jak wykonujemy?
  • Brak kategorii
 • Projektowanie
  • Brak kategorii
 • Produkty
 • Hafty
 • Oferta
 • Kontakt
 • Inspiracje:

  Torby sportowe

  Ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z bogatą ofertą toreb spor­to­wych, tury­stycz­nych oraz baweł­nia­nych prze­zna­czo­nych do codzien­nego użytku.  W naszej ofer­cie znaj­dziesz torby o róż­nych gaba­ry­tach, które możesz wyko­rzy­stać pod­czas podróży, tre­ningu czy w cza­sie krót­kiego wypadu za mia­sto, a torba baweł­niana przyda się  do codzien­nych zakupów.

  Pole­cane torby nabiorą  uroku jeśli zostaną przy­ozdo­bione haftem kom­pu­te­ro­wym lub nadru­kiem w for­mie napisu, motywu czy też loga firmy.

   

   

  Torby spor­towe

   

  Sports bag with sports equipment in room

   

   Torba spor­towa czy też tury­styczna powinna być mocna, funk­cjo­nalna, pojemna i este­tycz­nie wyko­nana. Powinna być pod­sta­wo­wym wypo­sa­że­niem każ­dego, kto upra­wia sport zawo­dowo czy też ama­tor­sko. Pozwala na prze­no­sze­nie sprzętu do ćwi­czeń, odzieży, obu­wia, a także innych dodat­ków potrzeb­nych do ćwi­czeń. Torby spor­towe przy­da­dzą się nie tylko zapa­lo­nym spor­tow­com i miło­śni­kom aktyw­nego spę­dza­nia czasu, lecz rów­nież oso­bom, które dużo podró­żują. Torby są lek­kie i poręczne dla­tego łatwo wło­żysz je do bagaż­nika samo­cho­do­wego lub uło­żysz na półce w pociągu.

   

  Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszymi pro­duk­tami, które wyróż­niają się  nie tylko funk­cjo­nal­no­ścią, ale i ory­gi­nal­nym mod­nym desi­gnem i este­tycz­nym wyglą­dem. Na ory­gi­nalny wygląd rów­nież wpły­nie nanie­sie­nie na torbę spor­tową haftu kom­pu­te­ro­wego lub nadruku co pozwoli na wyróż­nie­nie takiego pro­duktu spo­śród tysiąca takich samych.

   

  Wybierz spor­tową torbę ide­alną dla Cie­bie i Two­ich potrzeb lub dla Two­jej firmy czy cen­trum spor­to­wego lub poda­ruj komuś prak­tyczny i nie­ba­nalny pre­zent. Pamię­taj przy tym o haf­cie kom­pu­te­ro­wym czy nadruku.

   

  mala-torba-sportowa Kod produktu 0805101 Mała torba spor­towa “Relax” z kie­sze­nią zewnętrzną i spe­cjalną kie­sze­nią na obu­wie
  Kolor: czarny, szary
  Wymiary: ok. 52 x 27,5 x 27 cm

   

   

   

  Torby sportowe1Torby sportowe1-001 Torba spor­towa “Instyle“z jedną kie­sze­nią na zamek i dwiema kie­sze­niami wewnętrz­nymi oraz odpi­na­nym paskiem na ramię
  Kolor: nie­bie­ski, szary/czerwony, szary
  Wymiary: ok. 60 x 30 x 35 cm

   

   

  Torby sportowe2 Modna torba na ramię “Sky” z czte­rema kie­sze­niami na zamek, orga­ni­ze­rem, miej­scem na tele­fon komór­kowy i paskiem na ramię o regu­lo­wa­nej dłu­go­ści
  Kolor: nie­bie­ski, biały
  Wymiary: ok. 59 x 31 x 29 cm

   

   

  Torby sportowe3 Modna torba na ramię “Sky” z czte­rema kie­sze­niami na zamek, orga­ni­ze­rem, miej­scem na tele­fon komór­kowy i paskiem na ramię o regu­lo­wa­nej dłu­go­ści
  Kolor: nie­bie­ski, biały
  Wymiary: ok. 34,5 x 13 x 34 cm

   

  Torby sportowe4 Ele­gancka torba na doku­menty z główną kie­sze­nią zapi­naną na zamek, kie­sze­nią z przodu, kie­szonką na tele­fon komór­kowy oraz odpi­na­nym paskiem na ramię, o regu­lo­wa­nej dłu­go­ści
  Kolor: czarny, niebieski/czarny, czerwony/czarny, pomarańczowy/ czarny, jasnoniebieski/czarny, szary
  Wymiary: ok. 38 x 28 x 9,5 cm

   

   

  Torby sportowe5 Torba spor­towa “Africa” z zam­kiem na głów­nej kie­szeni, kie­sze­nią zamy­kaną na rzep, siat­ko­wa­nymi kie­sze­niami po bokach, kie­sze­nią na buty, i odpi­na­nym paskiem na ramię o regu­lo­wa­nej dłu­go­ści
  Kolor: brą­zowy
  Wymiary: ok. 62 x 23 x 31 cm

   

   

  Torby sportowe6 Torba na ramię “Africa” z zam­kiem bły­ska­wicz­nym na głów­nej kie­szeni, klapą z kli­pem, małym orga­ni­ze­rem, uchwy­tami na dłu­go­pisy, paskiem na ramię o regu­lo­wa­nej dłu­go­ści, miękką osłonką na ramię i siat­ko­wa­nymi kie­szon­kami
  Kolor: brą­zowy
  Wymiary: ok. 36 x 12,5 x 31 cm

   

   

  Torby sportowe7 Torba na ramię “Champ” zamy­kana na zamek bły­ska­wiczny z dużą kie­sze­nią, kie­sze­niami bocz­nymi, moc­nym uchwy­tem do nosze­nia odpi­na­nym paskiem na ramię z miękką pod­kładką, któ­rego dłu­gość można regu­lo­wać
  Kolor: czarny, biały/ciemny nie­bie­ski, biały/ nie­bie­ski kró­lew­ski, biały/czerwony, biały/pomarańczowy, biały/żółty, biały/zielony, biały
  Wymiary: ok. 66 x 36 x 29 cm

   

   

  Torby sportowe8 Torba spor­towa “Shark” z kie­sze­nią główną zamy­kaną na zamek bły­ska­wiczny z dwoma suwa­kami, kie­szeń z przodu, prze­dział na buty, kie­sze­nie boczne oraz kie­szeń tylna z zam­kami, mocne uchwyty do nosze­nia, regu­lo­wany i odpi­nany pasek na ramię z miękką pod­kładką
  Kolor: szary, czarny/czarny, niebieski/czarny, czer­wony
  Wymiary: ok. 70 x 28,5 x 28 cm

   

  Torby sportowe9 Torba spor­towa “Pep” z boczną i główną kie­sze­nią zapi­na­nymi na zamek, moc­nymi uchwy­tami do nosze­nia oraz regu­lo­wa­nym i odpi­na­nym paskiem na ramię
  Kolor: czarny, szary/czarny, niebieski/czarny, czerwony/czarny, zielony/ czarny, fioletowy/czarny, żółty/ czarny, poma­rań­czowy
  Wymiary: ok. 55 x 32,5 x 28 cm

   

  torba-sportowa Kod produktu 0808523 Torba spor­towa “Nar­vik” z główną i przed­nią kie­sze­nią na zamek, dwoma małymi bocz­nymi kie­sze­niami, wzmoc­nio­nymi uchwy­tami, regu­lo­wa­nym i odpi­na­nym paskiem na ramię
  Kolor: czarny, szary, biały
  Wymiary: ok. 72 x 34 x 26 cm

   

  torba-sportowa Kod produktu 0808524 Torba spor­towa “Silver line” : z główną kie­sze­nią oraz z kie­szon­kami z tyłu i po bokach na zamek, uchwy­tami, regu­lo­wa­nym, odpi­na­nym paskiem i zdej­mo­wa­nym meta­lo­wym logo
  Kolor: czarny, srebrny
  Wymiary: ok. 50 x 32,5 x 22,5 cm

   

  torba-sportowa Kod produktu 0808525 Torba spor­towa “Fusion” : z główną oraz przed­nią kie­sze­nią zapi­na­nymi na zamek, ze wzmoc­nio­nymi uchwy­tami i regu­lo­wa­nym paskiem na ramię
  Kolor: nie­bie­ski
  Wymiary: ok. 50 x 22,5 x 28 cm

   

  Torby sportowe10 Torba spor­towa “Gym” z komorą główną na suwak, kie­sze­nią przed­nią na rzep, kie­sze­niami po obu stro­nach, jedna na buty, mocna rączka, regu­lo­wany i odpi­nany, wyście­łany pasek na ramię
  Kolor: szary, jasnoniebieski/szary, czarny/szary, ciemnoniebieski/ szary, jasnozielony/ szary, różowy
  Wymiary: ok. 48 x 30 x 27 cm

   

   

  Torby sportowe11 Torba spor­towa
  Wyko­nana z oxfordu efek­towna szaro poma­rań­czowa torba spor­towa z prze­gródką na buty.
  Mate­riał: oxford
  Wymiary (mm): 620.0 x 170.0 x 320.0

   

   

  torba-podrozna Kod produktu R08532 Torba podróżna
  Wyko­nana z oxfordu czar­no­szara ele­gancka torba podróżna.
  Mate­riał: oxford
  Wymiary (mm): 620.0 x 170.0 x 350.0

   

  Torby sportowe12 Torba podróżna
  Wyko­nana z oxfordu zgrabna torba o czarno-niebieskiej kolo­ry­styce.
  Mate­riał: oxford
  Wymiary (mm): 640.0 x 270.0 x 350.0

   

  Torby sportowe13 Torba podróżna na kół­kach
  Wyko­nana z oxfordu poręczna torba podróżna na kół­kach. Kla­syczna kolo­ry­styka i dobry smak.
  Mate­riał: oxford
  Wymiary (mm): 600.0 x 370.0 x 320.0

   

   

  torba-sportowa Kod produktu R08537 Torba spor­towa
  Poręczna torba spor­towa z polie­stru z rączką oraz paskiem do nosze­nia przez ramię. Posiada osobną prze­gródkę na obu­wie.
  Mate­riał: polie­ster
  Wymiary (mm): 580.0 x 270.0 x 330.0

   

  Torby sportowe14 Torba spor­towa
  Poręczna torba spor­towa z polie­stru z rączką oraz paskiem do nosze­nia przez ramię. Posiada osobną prze­gródkę na obu­wie.
  Mate­riał: polie­ster
  Wymiary (mm): 580.0 x 255.0 x 320.0

   

   

  Torby sportowe16 Torba podróżna, czarna lub nie­bie­ska
  Duża torba podróżna wyko­nana z polie­stru 600 D. Posiada dwie obszerne kie­sze­nie boczne, przed­nią kie­szonkę na drobne przed­mioty i prze­dłu­żany zamek. Dzięki w pełni otwie­ra­nemu tyłowi torby zapa­ko­wa­nie i roz­pa­ko­wa­nie nie spra­wia żad­nego pro­blemu.
  Mate­riał: polie­ster
  Wymiary (mm): 650.0 x 300.0 x 300.0

   

  torba-sportowa Kod produktu R08628.04 Torba spor­towa
  Poręczna i lekka torba spor­towa wyko­nana z polie­stru 600 D.
  Mate­riał: polie­ster
  Wymiary (mm): 460.0 x 230.0 x 280.0

   

  torba-podrozna Kod produktu R08676 Torba podróżna
  Wyko­nana z rib­stopu, nylonu i żakardu ele­gancka torba podróżna.
  Mate­riał: rib­stop
  Wymiary (mm): 600.0 x 300.0 x 340.0

   

  Torby sportowe17 Torba spor­towa
  Wyko­nana z żakardu prak­tyczna torba spor­towa. Wypo­sa­żona w kie­szeń na obu­wie.
  Mate­riał: żakard
  Wymiary (mm): 420.0 x 180.0 x 250.0

   

  Torby sportowe18 Torba spor­towa
  Bar­dzo wygodna i efek­towna torba spor­towa wyko­nana z oxfordu i żakardu. Posiada nad­zwy­czaj obszerną główną prze­gródkę, osobną kie­szeń na obu­wie i spe­cjalną kie­szeń na rakietę teni­sową. Dodat­kowo zaopa­trzona jest w pasek do nosze­nia torby na ramię.
  Mate­riał: oxford
  Wymiary (mm): 620.0 x 260.0 x 340.0

   

   

  Torby sportowe19 Torba spor­towa
  Sta­ran­nie wyko­nana torba spor­towa z żakardu. Pojemna kie­szeń i oddzielny, bez­pieczny scho­wek na port­fel. Regu­lo­wane paski i kie­sze­nie boczne.
  Mate­riał: Żakard
  Wymiary (mm): 620.0 x 300.0 x 250.0

   

  Torby sportowe21 Torba spor­towa “Lida”
  Mate­riał: Polie­ster , nylon
  Kolor: Czarny/Niebieski/Biały/Czerwony

   

   

  Torby sportowe22 Spor­towa torba podróżna “Palma”
  Mate­riał: Polie­ster , nylon
  Kolor: Niebieski/Czerwony/Szary/Żółty/Pomarańczowy.

   

   

  Torby sportowe23 Spor­towa torba podróżna “Sala­manca”
  Mate­riał: Polie­ster , nylon
  Kolor: Niebieski/Czerwony/Żółty

   

   

  Torby sportowe24 Tury­styczna i spor­towa torba “Las Pal­mas”
  Mate­riał: Polie­ster , nylon
  Kolor: Szary

   

  Torby sportowe25 Torba spor­towa “San Miguel”
  Mate­riał: Polie­ster , nylon
  Kolor: Niebieski/Czerwony/Czarny

   

   

  Spor­towa torba The Marina

  Spor­towa torba The Marina
  Wiel­kość: 53,5 x 27 x 27
  Nadruk: 20 x 10

   

   

  Zachę­camy do zapro­jek­to­wa­nia wła­snej torby z tka­nin baweł­nia­nych lub innych, ozdo­bie­nia jej cie­ka­wym haftem kom­pu­te­ro­wym, napi­sem lub reklamą. Torby baweł­niane są dzi­siaj chęt­nie uży­wane nie tylko na zaku­pach, ale i na co dzień do nosze­nia nie­zbęd­nych swo­ich oso­bi­stych rze­czy, lap­to­pów, doku­men­tów itp.
  Torba baweł­niana cha­rak­te­ry­zuję się uni­wer­sal­no­ścią, wytrzy­ma­ło­ścią, ory­gi­nal­no­ścią przy naprawdę przy­stęp­nej cenie. Wyjąt­ko­wość zawdzię­cza przede wszyst­kim w momen­cie, kiedy przy­ozdo­bimy ją nie­tu­zin­ko­wym moty­wem haftu czy napi­sem. Pro­dukt ten ide­al­nie nadaje się na gadżet pro­mo­cyjny, co potwier­dza duża ilość klien­tów decy­du­ją­cych się rekla­mo­wać w ten spo­sób.
  Torba tego typu lub inna może rów­nież być ozdo­biona moty­wami mary­ni­stycz­nymi i sta­nie się uni­ka­to­wym, mod­nym dodat­kiem akce­so­ryj­nym.
  W naszej ofer­cie uwzględ­niamy uszy­cie torby z powie­rzo­nego mate­riału. Bie­rzemy pod uwagę indy­wi­du­alne zapo­trze­bo­wa­nie Klienta na dany asortyment.

   

  Pobierz kata­log: Torby baweł­niane