• Jak wykonujemy?
  • Brak kategorii
 • Projektowanie
  • Brak kategorii
 • Produkty
 • Hafty
 • Oferta
 • Kontakt
 • Inspiracje:

  Torby zakupowe

  Ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z bogatą ofertą toreb spor­to­wych, tury­stycz­nych oraz baweł­nia­nych prze­zna­czo­nych do codzien­nego użytku.  W naszej ofer­cie znaj­dziesz torby o róż­nych gaba­ry­tach, które możesz wyko­rzy­stać pod­czas podróży, tre­ningu czy w cza­sie krót­kiego wypadu za mia­sto, a torba baweł­niana przyda się  do codzien­nych zakupów.

  Pole­cane torby nabiorą  uroku jeśli zostaną przy­ozdo­bione haftem kom­pu­te­ro­wym lub nadru­kiem w for­mie napisu, motywu czy też loga firmy.

   

   

  Torby z moty­wem marynistycznym

  Torby

   

  Zachę­camy do zapro­jek­to­wa­nia wła­snej torby z tka­nin baweł­nia­nych lub innych, ozdo­bie­nia jej cie­ka­wym haftem kom­pu­te­ro­wym, napi­sem lub reklamą. Torby baweł­niane są dzi­siaj chęt­nie uży­wane nie tylko na zaku­pach, ale i na co dzień do nosze­nia nie­zbęd­nych swo­ich oso­bi­stych rze­czy, lap­to­pów, doku­men­tów itp.
  Torba baweł­niana cha­rak­te­ry­zuję się uni­wer­sal­no­ścią, wytrzy­ma­ło­ścią, ory­gi­nal­no­ścią przy naprawdę przy­stęp­nej cenie. Wyjąt­ko­wość zawdzię­cza przede wszyst­kim w momen­cie, kiedy przy­ozdo­bimy ją nie­tu­zin­ko­wym moty­wem haftu czy napi­sem. Pro­dukt ten ide­al­nie nadaje się na gadżet pro­mo­cyjny, co potwier­dza duża ilość klien­tów decy­du­ją­cych się rekla­mo­wać swoją firmę w ten spo­sób.
  Torba tego typu lub inna może rów­nież być ozdo­biona moty­wami mary­ni­stycz­nymi i sta­nie się uni­ka­to­wym, mod­nym dodat­kiem akce­so­ryj­nym.
  W naszej ofer­cie uwzględ­niamy uszy­cie torby z powie­rzo­nego mate­riału. Bie­rzemy pod uwagę indy­wi­du­alne zapo­trze­bo­wa­nie Klienta na dany asortyment.

   

  Torby1

   

  Torby3 DSC05890

   

  SONY DSC
  DSC06034 DSC06013
  DSC06014 DSC06025

  DSC06038

   Torby zakupowe

   

  torba-bawelniana-105g-krotkie-uszy-naturalna Kod produktu 20219-17torba-green-bag-czerwona Kod produktu 20224-04

   

   

   

  Torby zakupowe Torba baweł­niana dłu­gie rączki
  Mate­riał: bawełna 105g/m
  Kolor: żółty/niebieski/czerwony/zielony/czarny

   

   

  Torby zakupowe1 Torba GREEN BAG czarna
  Mate­riał: poli­pro­py­len 120g/m
  Kolor: czarny/zielony/pomarańczowy/granatowy/żółty

   

  Torby zakupowe2

   

  Torby zakupowe3 Torba eko­lo­giczna skła­dana poma­rań­czowa
  Mate­riał: poli­pro­py­len 80g/m
  Kolor: pomarańczowy

   

  Torby zakupowe4 Torba na zakupy HURRY biała
  Mate­riał: poli­pro­py­len
  Kolor: biały/niebieski/czarny/czerwony/zielony

   

  Torby zakupowe5

  Torba na zakupy “Easy” zamy­kana na zamek bły­ska­wiczny z małą kie­sze­nią wewnętrzną i moc­nym uchwy­tem do nosze­nia
  Kolor: czarny, nie­bie­ski, czer­wony, pomarańczowy

   

  Torby zakupowe6 Torba baweł­niana na zakupy z krót­kimi uchwy­tami
  Kolor: nie­bie­ski, czer­wony, czarny, biały
  Wymiary: 38 x 42 cm

   

  Torby zakupowe7

  Torba na zakupy
  Kolor: różowy, czarny, biały, czerwony,j. nie­bie­ski, nie­bie­ski, żółty
  Wymiary: 45 x 37 cm

   

  Torby zakupowe8

  Torba na zakupy “Mall” z dłu­gim i sze­ro­kim paskiem na ramię
  Kolor: nie­bie­ski, czarny, czer­wony, żółty, biały
  Wymiary: ok. 36 x 30 x 9 cm