• Jak wykonujemy?
  • Brak kategorii
 • Projektowanie
  • Brak kategorii
 • Produkty
 • Hafty
 • Oferta
 • Kontakt
 • Inspiracje:

  Ręczniki

  Wyko­namy dla Cie­bie haft kom­pu­te­rowy na ręcz­niku w for­mie imie­nia, dedy­ka­cji lub motywu. Ręcz­nik z ory­gi­nal­nym haftem staje się nie tylko prak­tycz­nym, ale i ele­ganc­kim, roman­tycz­nym upo­min­kiem dla bli­skiej czy dal­szej osoby.

   

  Ręcz­nik może być zapa­ko­wany w celo­fan, przy­ozdo­biony wstążką lub drob­nymi ele­men­tami ozdob­nymi. Ist­nieje rów­nież moż­li­wość wyko­na­nia drew­nia­nej skrzy­neczki pod wymiar zama­wia­nego pro­duktu. Ozdo­bie­nie kom­pletu haftem spra­wia, że staje się on uni­kal­nym, wyjąt­ko­wym pre­zen­tem dla bli­skich i rodziny. Zdo­biony ręcz­nik adre­so­wany jest do indy­wi­du­al­nego Klienta, może rów­nież peł­nić funk­cję rekla­mową. Nasi klienci wyko­rzy­stują zre­ali­zo­wane pro­dukty rów­nież na poka­zach, tar­gach, impre­zach czy przy­ję­ciach okolicznościowych.

   

  Ręcz­niki są mięk­kie, puszy­ste, w róż­no­rod­nej kolo­ry­styce, któ­rych dopeł­nie­niem jest haft kom­pu­te­rowy.  Reali­zu­jemy także hafty tema­tyczne, takie jak np. Mary­ni­styka, do oglą­da­nia któ­rej zapra­szamy tutaj.

   

  valentini_03

   

  valentini_01

   

  valentini_02

   

   

  Targi Warszawa 2015