• Jak wykonujemy?
  • Brak kategorii
 • Projektowanie
  • Brak kategorii
 • Produkty
 • Hafty
 • Oferta
 • Kontakt
 • Inspiracje:

  Pościel

  Ofe­ru­jemy Pań­stwu zestawy pościeli zdo­bio­nymi pięk­nymi haftami. Pościel wyko­ny­wana jest z tka­nin poście­lo­wych w roz­mia­rach stan­dar­do­wych, ale jest rów­nież moż­li­wość uszy­cia pościeli pod indy­wi­du­alne zamó­wie­nie w nie­stan­dar­do­wych rozmiarach.

   

  letto, cuscino

   
  W ofer­cie znaj­dzie­cie Pań­stwo rów­nież wyko­na­nie pościeli wraz z haftem w stylu mary­ni­stycz­nym. Celem naszym jest zaspo­ko­je­nie potrzeb osób zwią­za­nych z tema­tyką żeglar­ską. Kie­ru­jemy rów­nież naszą ofertę do hoteli, pen­sjo­na­tów i szpi­tali. Pościel wyko­ny­wana jest z tka­nin, które prze­zna­czone są do pra­nia w wyso­kich temperaturach.

   

  Mamy nadzieję, że będziemy w sta­nie spro­stać Pań­stwa oczekiwaniom.

   

  pościel z lamówką