• Jak wykonujemy?
  • Brak kategorii
 • Projektowanie
  • Brak kategorii
 • Produkty
 • Hafty
 • Oferta
 • Kontakt
 • Inspiracje:

  Poduszki

  Szycie poduszek

  Firma REST zaj­muje się mię­dzy innymi szy­ciem podu­szek deko­ra­cyj­nych oraz poście­lo­wych. Ofe­ru­jemy  rów­nież róż­nego rodzaju jaśki, wałki, poduszki na krze­sła i tabo­rety. Poduszka składa się z poszewki, która jest uszyta z wyso­kiej jako­ści tka­niny oraz składa się z wsadu w skład, któ­rego wcho­dzi pianka gąb­kowa cięta lub mię­ciutki sili­kon pokryty mate­ria­łem polie­stro­wym lub wiga­fi­lem 60 gr.

   

   

   

  Poduszka może być pro­duk­tem uni­kal­nym ze względu na stwo­rze­nie indy­wi­du­al­nego pro­jektu, może być wyko­nana w róż­nych roz­mia­rach, kształ­tach i z róż­nego rodzaju mate­ria­łów. Poduszka nabiera cha­rak­teru, a nawet może posia­dać duszę przy dobo­rze takiego haftu lub napisu, który sprawi, że sta­nie się uni­kal­nym pro­duk­tem, któ­rego nie znaj­dziesz w  innym skle­pie. Haft kom­pu­te­rowy jest dopeł­nie­niem uszy­tej ory­gi­nal­nej poduszki, ozdobą danego pro­duktu, a nawet może peł­nić rolę reklamy.

   

  Zapro­jek­tuj rów­nież poduszkę w stylu mary­ni­stycz­nym, a w naszej ofer­cie znaj­dziesz sze­roką gamę dodat­ków, wzo­rów i napi­sów hafciarskich.

   

  SONY DSC

   

  SONY DSC

   

  SONY DSC

   

   

  SONY DSC

   

  Wiosna1