• Jak wykonujemy?
  • Brak kategorii
 • Projektowanie
  • Brak kategorii
 • Produkty
 • Hafty
 • Oferta
 • Kontakt
 • Inspiracje:

  Odzież własna i powierzona

  slider_01

   

  Odzież rekla­mowa, spor­towa, czapki…

  Jeśli myślisz o zdo­bie­niu odzieży haftem kom­pu­te­ro­wym to ofe­ru­jemy pełny zakres asor­ty­mentu w zakre­sie odzieży rekla­mo­wej, robo­czej, gastro­no­micz­nej i innej.

  Wyko­namy haft na T-shirtach, koszul­kach polo, koszu­lach, blu­zach, pola­rach, kurt­kach, spodniach, czap­kach, szla­fro­kach i innej odzieży rów­nież dostar­czo­nej przez  Klienta. Wszyst­kie nasze pro­dukty wyko­nane są z wyso­ko­ja­ko­ścio­wych tka­nin oraz dzia­nin, które nadają się pod haft komputerowy.

   

  Dzięki przy­ozdo­bie­niu odzieży rekla­mo­wej haftem można efek­tyw­nie pro­mo­wać swoją firmę, a jed­no­cze­śnie zapew­nić użyt­kow­ni­kowi kom­fort w nosze­niu tego rodzaju asor­ty­mentu. Odzież rekla­mowa  oprócz peł­nie­nia roli reklamy i pre­stiżu danej firmy może być rów­nież bar­dzo dobrym upo­min­kiem dla klien­tów, któ­rzy poprzez nosze­nie poda­ro­wa­nej odzieży rekla­mo­wej z logiem firmy, będą ją pro­mo­wać wśród innych. Haft dopa­so­wu­jemy indy­wi­du­al­nie do każ­dego rodzaju zamó­wień i potrzeb klienta.

  Zapra­szamy do współpracy.

   

  ubrania_rozne