• Jak wykonujemy?
  • Brak kategorii
 • Projektowanie
  • Brak kategorii
 • Produkty
 • Hafty
 • Oferta
 • Kontakt
 • Inspiracje:

  Obrusy, bieżniki, serwetki

  Obrusy, bieżniki, serwetki

  Ofertę naszą posze­rzamy o wyko­na­nie haftu na obru­sach, bież­ni­kach czy ser­wet­kach. Haft można wyko­nać na powie­rzo­nym mate­riale lub na pro­duk­cie przez nas uszy­tym. Każdy obrus, bież­nik czy ser­wetka zdo­biona naszym haftem staje się ory­gi­nal­nym ele­men­tem deko­ra­cyj­nym. Należy uwzględ­nić  odpo­wiedni dobór kolo­rów, kształt i roz­miar obrusu w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych potrzeb Klienta.

   
  Zwra­camy tutaj rów­nież uwagę na moż­li­wość wyko­na­nia na tego rodzaju asor­ty­men­cie moty­wów żeglarskich.