• Jak wykonujemy?
  • Brak kategorii
 • Projektowanie
  • Brak kategorii
 • Produkty
 • Hafty
 • Oferta
 • Kontakt
 • Inspiracje:

  Klient Indywidualny

  Ofertę kie­ru­jemy zarówno do klien­tów indy­wi­du­al­nych i biz­ne­so­wych. Reali­zu­jemy małe zamó­wie­nia, poje­dyn­czych klien­tów jak i zamó­wie­nia więk­sze od skle­pów, hur­tow­ni­ków oraz firm.

  Nasza firma zaj­muje się pro­duk­cją arty­ku­łów deko­ra­cyj­nych, użyt­ko­wych i rekla­mo­wych. Dla nas ważny jest każdy klient nie­za­leż­nie od rodzaju i wiel­ko­ści zamó­wie­nia dla­tego sta­ramy się spro­stać Pań­stwa  wyma­ga­niom, ocze­ki­wa­niom i zre­ali­zo­wać zamó­wie­nie według Waszych potrzeb.

  Ofe­ru­jemy Pań­stwu szy­cie tek­sty­liów domo­wych na wymiar oraz ozdo­bie­nie ich sze­roką gamą wzo­rów haftu i napi­sów. W skład tych tek­sty­liów domo­wych wchodzą:

                 poduszki ozdobne i poście­lowe lub same poszewki

   

  Wiosna                                             

  Rocznice różne - zdjęcia

                                               

                                            ręczniki

  DSC05328

   

  Walentynki

   

                                         pościel, narzuty

  Pościel uszyta

                                  obrusy, bież­niki, serwetki

   

  Bieżniki

   

                            zazdrostki, firany, zasłony

  SONY DSC

   

  SONY DSC

   

                     torby baweł­niane, zaku­powe oraz sportowe

   

  Torby2

   

  Torby zakupowe7

   

  Torby do sprawdzenia

   

   

  Pod­kre­ślamy, że Pań­stwo mają moż­li­wość wyboru wzoru, rodzaju i koloru tka­niny, z któ­rej uszy­jemy pro­dukty nawet w nie­ty­po­wych rozmiarach.

   

   Wyko­namy dla Was haft w for­mie wzoru lub napisu na dowol­nym pro­duk­cie, aby stwo­rzyć uni­kalną, ory­gi­nalną, a zara­zem prak­tyczną deko­ra­cję do każ­dego pomieszczenia.

   

   Chcemy Pań­stwu zapro­po­no­wać kom­plek­sowe wyko­na­nie ory­gi­nal­nych, a zara­zem funk­cjo­nal­nych pro­duk­tów, które mają na celu ozda­biać Wasze wnę­trza ide­al­nie dopa­so­wane do Pań­stwa oczekiwań.

   

                       Odzież zdo­biona haftem komputerowym

   IMG_0088

   

  Pro­po­nu­jemy rów­nież odzież zdo­bioną haftem lub nadru­kiem według indy­wi­du­al­nego pomy­słu w dowol­nej ilo­ści. Doty­czy to nastę­pu­ją­cej odzieży dam­skiej, męskiej i dziecięcej:

   

  • T-shirty,
  • koszulki polo,
  • koszule,
  • bluzy,
  • polary,
  • kurtki,
  • spodnie,
  • czapki.

   

  Dzięki sze­ro­kiej gamie kolo­ry­stycz­nej oraz wielu rodza­jom nici firmy Made­ira możemy speł­nić ocze­ki­wa­nia nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Tech­nika hafto­wa­nia odzna­cza się dosko­nałą jako­ścią i trwa­ło­ścią. Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszym asor­ty­men­tem i zachę­camy do stwo­rze­nia  wła­snej, wyjąt­ko­wej, a zara­zem funk­cjo­nal­nej czę­ści gar­de­roby w bar­dzo dobrej jako­ści nada­ją­cej się pod haft kom­pu­te­rowy i nadruk.

   

   T-shirt damski

   

    jhktshirt_tsrlpicoT-shirt damski

   

   

  tslktng_fu tslktng_pk tslktng_wh
  fuc­sia pink white
  tsrlpico_lm tsrlpico_rd tsrlpico_tu
  lime red turqu­oise

   

  T-shirt męski

   

  t-shirt męski

   

  tsra150_zc tsra150_sb tsra150_ny
  zinc royal blue navy
  tsra190_or tsra190_bu tsra190_kg
  orange bur­gundy kelly green

   

   

   T-shirt dziecięcy

  t-shirt dziecięcy 2 t-shirt dziecięcy 1

   

  tsrb150_pk tsrb150_sy tsrb150_rd
  pink gold red
  tsrk150_az tsrk150_gm tsrk150_pu
  azzure grey melange pur­ple

   

   Koszulka Polo dam­ska krótki  rękaw

  koszulka polo damska

   

  popl200_fu popl200_mg popl200_rd
  fuc­sia   red
  popl200_tu popl200_rb popl200_kg
  turqu­oise royal blue kelly green

   

  Koszulka Polo męska krótki rękaw

  koszulka polo męska 2

   

  pkid210_kg pkid210_ph pkid210_pk
  kelly green peach pink
  pora210_lv pora210_tu pora210_as
  lavan­der turqu­oise ash

   

  Koszulka Polo młodzieżowa

   

  Koszulka polo dziecięca

   

  koszulka polo chłopięca 2
  peach sky blue lime

   Bluzy męskie, dam­skie i dziecięce

  bluza 1 bluza 3 bluza 4 bluza 5
  gold kelly green grey melange red

   

  bluza damska1 bluza damska2
  sky blue red
  peach pink/sky blue

   

   

  royal blue

   

   

   Bluzy pola­rowe męskie, dam­skie, dziecięce

  polary1
  sky blue black/sky blue black

   

   

  polar damski1 polary1 polar damski2
  fuc­sia black/sky blue  red

   

  POLAR DAMSKI3 PROMO D 351 polar damski6 PROMO D 351 POLAR DAMSKI5 PROMO D 351

   

  Desktop

   Kami­zelki pola­rowe męskie, damskie

  lime green royal blue sand petrol
  kamizelka polarowa dasmka2 Fleece Vest kamizelka polarowa damska1 Fleece Vest KAMIZELKA DAMSKA JN048 Girly Microfleece Vest KAMIZELKA DAMSKA A 516 VISION
  pur­ple red light blue vision

   

  Czapki

  Desktop1

   

  Paleta kolo­rów odzieży reklamowej

  kolory190

   

   

  Wzór haftu

  SONY DSC SONY DSC