• Jak wykonujemy?
  • Brak kategorii
 • Projektowanie
  • Brak kategorii
 • Produkty
 • Hafty
 • Oferta
 • Kontakt
 • Inspiracje:

  Klient biznesowy

  Ofertę kie­ru­jemy zarówno do klien­tów indy­wi­du­al­nych i biz­ne­so­wych. Reali­zu­jemy małe zamó­wie­nia, poje­dyn­czych klien­tów jak i zamó­wie­nia więk­sze od skle­pów, hur­tow­ni­ków oraz firm.

  Nasza firma zaj­muje się pro­duk­cją arty­ku­łów deko­ra­cyj­nych, użyt­ko­wych i rekla­mo­wych. Dla nas ważny jest każdy klient nie­za­leż­nie od rodzaju i wiel­ko­ści zamó­wie­nia dla­tego sta­ramy się spro­stać Pań­stwa  wyma­ga­niom, ocze­ki­wa­niom i zre­ali­zo­wać zamó­wie­nie według Waszych potrzeb.

  Obsłu­gu­jąc klienta biz­ne­so­wego bie­rzemy pod uwagę reali­za­cję więk­szego zamó­wie­nia przy niż­szych cenach. W naszej ofer­cie znaj­dzie­cie Pań­stwo sze­roki wybór asor­ty­mentu odzieży i tek­sty­liów rekla­mo­wych poczy­na­jąc od t-shirtów, koszu­lek polo, koszul, bluz, pola­rów, kur­tek, cza­pek, na tor­bach tor­bach koń­cząc. Na wszyst­kich ofe­ro­wa­nych przez nas pro­duk­tach możemy umie­ścić dowol­nie zapro­jek­to­wany haft komputerowy:

   

  • logo firmy, instytucji,
  • znak gra­ficzny,
  • napisy,
  • imiona i nazwiska.

   

  W celu zapo­zna­nia się z naszym cen­ni­kiem pro­simy o bez­po­średni kon­takt na naszego maila kasia@rest-hafty.pl bądź o kon­takt tele­fo­niczny. Nie jeste­śmy w sta­nie ujed­no­li­cić cen­nika ze względu na sze­roki zakres usług zwią­za­nych z zapro­jek­to­wa­niem i wyko­na­niem danego wzoru lub napisu haftu.

  W zakres usług i cen­nika danego zamó­wie­nia zali­cza się pro­jekt haftu, który two­rzymy eta­pami. Musimy zapo­znać się z pro­jek­tem gra­ficz­nym i szu­kamy spo­so­bów do wyko­na­nia goto­wego haftu z wer­sji gra­ficz­nej. klient powi­nien zapo­znać się z symu­la­cją kom­pu­te­rową haftu. Należy tutaj jed­nak pod­kre­ślić, że stwo­rze­nie haftu kom­pu­te­ro­wego może nie­znacz­nie się róż­nic od prze­sła­nej do nas wer­sji gra­fiki. Jeżeli Klient zaak­cep­tuje dany wzór haftu prze­no­simy go na maszynę haf­ciar­ską, która auto­ma­tycz­nie wyszywa na danym mate­riale czy też pro­duk­cie. Ofe­ro­wane przez nas pro­dukty wyko­ny­wane są z naj­lep­szych surow­ców. Nadają się do wszel­kiego rodzaju zdo­bień. Dzięki czemu nasze pro­dukty mają zasto­so­wa­nie jako odzież pro­mo­cyjna, fir­mowa i spor­towa.
  Sta­wiamy na jakość, este­tykę, rze­tel­ność, szyb­kość obsługi, przy­stępne ceny, sze­roki wybór wzo­rów i kolo­rów. Nasze wyroby z haftem kom­pu­te­ro­wym staja się reklamą zapa­da­jąc długo w pamięci poten­cjal­nego Klienta.
  Pro­mo­wać swoją firmę możesz na pro­duk­tach ofe­ro­wa­nych przez nasza firmę:

  1. Odzież reklamowa:

  • t-shirty,
  •  koszulki polo,
  • koszule,
  • bluzy,
  • polary,
  • kurtki,
  • spodnie,
  • czapki.

  2. Odzież robo­cza, gastro­no­miczna itp.
  3. Torby.
  4. Koce.
  5. Poduszki, pościele, obrusy, bież­niki i ser­wetki.
  6. Ręczniki.

   

  7. Kon­fek­cja hotelowa:

   

  • pościel,
  • ręcz­niki,
  • obrusy,
  • szla­froki,
  • dywa­niki,
  • koł­dry, poduszki.

   

  Pod­kre­ślamy, że tech­nika zna­ko­wa­nia za pomocą haftu kom­pu­te­ro­wego jest naj­trwal­sza i  naj­efek­tyw­niej­sza. Dzięki tej meto­dzie można być pew­nym, że haft loga, gra­fiki, napisu nigdy nie wyblak­nie, nie spie­rze się, a ubra­nia i inne ofe­ro­wane pro­dukty nada­jące pod haft przez długi czas pozo­staną wizy­tówką Waszej firmy.