• Jak wykonujemy?
  • Brak kategorii
 • Projektowanie
  • Brak kategorii
 • Produkty
 • Hafty
 • Oferta
 • Kontakt
 • Inspiracje:

  Oferta

  Ofertę kie­ru­jemy zarówno do klien­tów indy­wi­du­al­nych i biz­ne­so­wych. Reali­zu­jemy małe zamó­wie­nia, poje­dyn­czych klien­tów jak i zamó­wie­nia więk­sze od skle­pów, hur­tow­ni­ków oraz firm.

  Nasza firma zaj­muje się pro­duk­cją arty­ku­łów deko­ra­cyj­nych, użyt­ko­wych i rekla­mo­wych. Dla nas ważny jest każdy klient nie­za­leż­nie od rodzaju i wiel­ko­ści zamó­wie­nia dla­tego sta­ramy się spro­stać Pań­stwa  wyma­ga­niom, ocze­ki­wa­niom i zre­ali­zo­wać zamó­wie­nie według Waszych potrzeb.

  Ofe­ru­jemy Pań­stwu szy­cie tek­sty­liów domo­wych na wymiar oraz ozdo­bie­nie ich sze­roką gamą wzo­rów haftu i napi­sów. W skład tych tek­sty­liów domo­wych wchodzą:

                 poduszki ozdobne i poście­lowe lub same poszewki

   

  Wiosna                                             

  Rocznice różne - zdjęcia

                                               

                                            ręczniki

  DSC05328

   

  Walentynki

   

                                         pościel, narzuty

  Pościel uszyta

                                  obrusy, bież­niki, serwetki

   

  Bieżniki

   

                            zazdrostki, firany, zasłony

  SONY DSC

   

  SONY DSC

   

                     torby baweł­niane, zaku­powe oraz sportowe

   

  Torby2

   

  Torby zakupowe7

   

  Torby do sprawdzenia

   

   

  Pod­kre­ślamy, że Pań­stwo mają moż­li­wość wyboru wzoru, rodzaju i koloru tka­niny, z któ­rej uszy­jemy pro­dukty nawet w nie­ty­po­wych rozmiarach.

   

   Wyko­namy dla Was haft w for­mie wzoru lub napisu na dowol­nym pro­duk­cie, aby stwo­rzyć uni­kalną, ory­gi­nalną, a zara­zem prak­tyczną deko­ra­cję do każ­dego pomieszczenia.

   

   Chcemy Pań­stwu zapro­po­no­wać kom­plek­sowe wyko­na­nie ory­gi­nal­nych, a zara­zem funk­cjo­nal­nych pro­duk­tów, które mają na celu ozda­biać Wasze wnę­trza ide­al­nie dopa­so­wane do Pań­stwa oczekiwań.

   

                       Odzież zdo­biona haftem komputerowym

   IMG_0088

   

  Pro­po­nu­jemy rów­nież odzież zdo­bioną haftem lub nadru­kiem według indy­wi­du­al­nego pomy­słu w dowol­nej ilo­ści. Doty­czy to nastę­pu­ją­cej odzieży dam­skiej, męskiej i dziecięcej:

   

  • T-shirty,
  • koszulki polo,
  • koszule,
  • bluzy,
  • polary,
  • kurtki,
  • spodnie,
  • czapki.

   

  Dzięki sze­ro­kiej gamie kolo­ry­stycz­nej oraz wielu rodza­jom nici firmy Made­ira możemy speł­nić ocze­ki­wa­nia nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Tech­nika hafto­wa­nia odzna­cza się dosko­nałą jako­ścią i trwa­ło­ścią. Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszym asor­ty­men­tem i zachę­camy do stwo­rze­nia  wła­snej, wyjąt­ko­wej, a zara­zem funk­cjo­nal­nej czę­ści gar­de­roby w bar­dzo dobrej jako­ści nada­ją­cej się pod haft kom­pu­te­rowy i nadruk.

   

   T-shirt damski

   

    jhktshirt_tsrlpicoT-shirt damski

   

   

  tslktng_fu tslktng_pk tslktng_wh
  fuc­sia pink white
  tsrlpico_lm tsrlpico_rd tsrlpico_tu
  lime red turqu­oise

   

  T-shirt męski

   

  t-shirt męski

   

  tsra150_zc tsra150_sb tsra150_ny
  zinc royal blue navy
  tsra190_or tsra190_bu tsra190_kg
  orange bur­gundy kelly green

   

   

   T-shirt dziecięcy

  t-shirt dziecięcy 2 t-shirt dziecięcy 1

   

  tsrb150_pk tsrb150_sy tsrb150_rd
  pink gold red
  tsrk150_az tsrk150_gm tsrk150_pu
  azzure grey melange pur­ple

   

   Koszulka Polo dam­ska krótki  rękaw

  koszulka polo damska

   

  popl200_fu popl200_mg popl200_rd
  fuc­sia   red
  popl200_tu popl200_rb popl200_kg
  turqu­oise royal blue kelly green

   

  Koszulka Polo męska krótki rękaw

  koszulka polo męska 2

   

  pkid210_kg pkid210_ph pkid210_pk
  kelly green peach pink
  pora210_lv pora210_tu pora210_as
  lavan­der turqu­oise ash

   

  Koszulka Polo młodzieżowa

   

  Koszulka polo dziecięca

   

  koszulka polo chłopięca 2
  peach sky blue lime

   Bluzy męskie, dam­skie i dziecięce

  bluza 1 bluza 3 bluza 4 bluza 5
  gold kelly green grey melange red

   

  bluza damska1 bluza damska2
  sky blue red
  peach pink/sky blue

   

   

  royal blue

   

   

   Bluzy pola­rowe męskie, dam­skie, dziecięce

  polary1
  sky blue black/sky blue black

   

   

  polar damski1 polary1 polar damski2
  fuc­sia black/sky blue  red

   

  POLAR DAMSKI3 PROMO D 351 polar damski6 PROMO D 351 POLAR DAMSKI5 PROMO D 351

   

  Desktop

   Kami­zelki pola­rowe męskie, damskie

  lime green royal blue sand petrol
  kamizelka polarowa dasmka2 Fleece Vest kamizelka polarowa damska1 Fleece Vest KAMIZELKA DAMSKA JN048 Girly Microfleece Vest KAMIZELKA DAMSKA A 516 VISION
  pur­ple red light blue vision

   

  Czapki

  Desktop1

   

  Paleta kolo­rów odzieży reklamowej

  kolory190

   

   

  Wzór haftu

  SONY DSC SONY DSC

   

  Obsłu­gu­jąc klienta biz­ne­so­wego bie­rzemy pod uwagę reali­za­cję więk­szego zamó­wie­nia przy niż­szych cenach. W naszej ofer­cie znaj­dzie­cie Pań­stwo sze­roki wybór asor­ty­mentu odzieży i tek­sty­liów rekla­mo­wych poczy­na­jąc od t-shirtów, koszu­lek polo, koszul, bluz, pola­rów, kur­tek, cza­pek, na tor­bach tor­bach koń­cząc. Na wszyst­kich ofe­ro­wa­nych przez nas pro­duk­tach możemy umie­ścić dowol­nie zapro­jek­to­wany haft komputerowy:

   

  • logo firmy, instytucji,
  • znak gra­ficzny,
  • napisy,
  • imiona i nazwiska.

   

  W celu zapo­zna­nia się z naszym cen­ni­kiem pro­simy o bez­po­średni kon­takt na naszego maila kasia@rest-hafty.pl bądź o kon­takt tele­fo­niczny. Nie jeste­śmy w sta­nie ujed­no­li­cić cen­nika ze względu na sze­roki zakres usług zwią­za­nych z zapro­jek­to­wa­niem i wyko­na­niem danego wzoru lub napisu haftu.

  W zakres usług i cen­nika danego zamó­wie­nia zali­cza się pro­jekt haftu, który two­rzymy eta­pami. Musimy zapo­znać się z pro­jek­tem gra­ficz­nym i szu­kamy spo­so­bów do wyko­na­nia goto­wego haftu z wer­sji gra­ficz­nej. klient powi­nien zapo­znać się z symu­la­cją kom­pu­te­rową haftu. Należy tutaj jed­nak pod­kre­ślić, że stwo­rze­nie haftu kom­pu­te­ro­wego może nie­znacz­nie się róż­nic od prze­sła­nej do nas wer­sji gra­fiki. Jeżeli Klient zaak­cep­tuje dany wzór haftu prze­no­simy go na maszynę haf­ciar­ską, która auto­ma­tycz­nie wyszywa na danym mate­riale czy też pro­duk­cie. Ofe­ro­wane przez nas pro­dukty wyko­ny­wane są z naj­lep­szych surow­ców. Nadają się do wszel­kiego rodzaju zdo­bień. Dzięki czemu nasze pro­dukty mają zasto­so­wa­nie jako odzież pro­mo­cyjna, fir­mowa i spor­towa.
  Sta­wiamy na jakość, este­tykę, rze­tel­ność, szyb­kość obsługi, przy­stępne ceny, sze­roki wybór wzo­rów i kolo­rów. Nasze wyroby z haftem kom­pu­te­ro­wym staja się reklamą zapa­da­jąc długo w pamięci poten­cjal­nego Klienta.
  Pro­mo­wać swoją firmę możesz na pro­duk­tach ofe­ro­wa­nych przez nasza firmę:

  1. Odzież reklamowa:

  • t-shirty,
  •  koszulki polo,
  • koszule,
  • bluzy,
  • polary,
  • kurtki,
  • spodnie,
  • czapki.

  2. Odzież robo­cza, gastro­no­miczna itp.
  3. Torby.
  4. Koce.
  5. Poduszki, pościele, obrusy, bież­niki i ser­wetki.
  6. Ręczniki.

   

  7. Kon­fek­cja hotelowa:

   

  • pościel,
  • ręcz­niki,
  • obrusy,
  • szla­froki,
  • dywa­niki,
  • koł­dry, poduszki.

   

  Pod­kre­ślamy, że tech­nika zna­ko­wa­nia za pomocą haftu kom­pu­te­ro­wego jest naj­trwal­sza i  naj­efek­tyw­niej­sza. Dzięki tej meto­dzie można być pew­nym, że haft loga, gra­fiki, napisu nigdy nie wyblak­nie, nie spie­rze się, a ubra­nia i inne ofe­ro­wane pro­dukty nada­jące pod haft przez długi czas pozo­staną wizy­tówką Waszej firmy.