• Jak wykonujemy?
  • Brak kategorii
 • Projektowanie
  • Brak kategorii
 • Produkty
 • Hafty
 • Oferta
 • Kontakt
 • Inspiracje:

  Marynistyka

   

  Kilka słów o pro­duk­tach marynistycznych…

     Mary­ni­styka koja­rzy nam się z morzem, z żeglugą, z rej­sami, z rega­tami. Inspi­ruje nas Mary­ni­styka czyli sty­lowe żeglar­skie deko­ra­cje, mor­skie upo­minki, dawne żeglar­skie przy­rządy nawi­ga­cyjne, sty­lowy mor­ski wystrój wnętrz… W tym momen­cie ofe­ru­jemy cząstkę Morza ludziom daleko od morza. Nasze pro­dukty w stylu mary­ni­stycz­nym mają na celu pomóc stwo­rzyć mary­ni­styczną przy­stań w żeglar­skim stylu. Mor­ski kli­mat możesz stwo­rzyć w Twoim domu, a my jeste­śmy po to, aby pomóc to zre­ali­zo­wać. Wyko­nu­jemy pro­dukty dla klienta indy­wi­du­al­nego jak i klienta biz­ne­so­wego pod okre­ślone zlecenie.

   

   W naszej ofer­cie znajdziesz:

   

      Przede wszyst­kim wyko­nu­jemy hafty o tema­tyce żeglar­skiej i nie tylko, na mate­ria­łach wła­snych                    i powie­rzo­nych.  Haft o tema­tyce żeglar­skiej można wyko­nać na:

   

  • poszew­kach , które są dostar­czone przez Pań­stwa  lub są uszyte przez naszą firmę,
  • ręcz­ni­kach o wyso­kiej jakości,
  • pościeli, obru­sach, firan­kach, zasłonkach,
  • tor­bach spor­to­wych, baweł­nia­nych, ple­ca­kach i innych,
  • odzieży, w tym reklamowej,
  • kocach,
  • i innych produktach.

   

       1.  Zaj­mu­jemy się szy­ciem całych podu­szek lub posze­wek według indy­wi­du­al­nego zamówienia.            

            Poduszka może być wyko­nana z róż­nego rodzaju mate­riału, w róż­nym kształ­cie, z różną aplikacją     

             haftu.

   

  DSC03695 DSC03710 Zdjecie 02
  DSC03702  IMG_0431  DSC03518 
  DSC06282 DSC06334 DSC05850

   

   

  2. Wyha­ftu­jemy dla Cie­bie ręcz­nik z każ­dym moty­wem żeglar­skim. Dzięki sze­ro­kiej gamie barw 

       i wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów i ich trwa­ło­ści każdy klient nawet ten naj­bar­dziej wymagający

      wybie­rze  sobie pro­dukt według swo­ich potrzeb i gustu. Mięk­kie, przy­jemne w dotyku, o wysokiej  

      gra­ma­tu­rze  (od 400 gr), dobrze chłoną wodę. W ofer­cie mamy nastę­pu­jące rozmiary:

       — 30x50 — mały ręcz­nik do rąk,

       — 50x90/100 — typowy ręcz­nik do rąk,

       — 70-x140 — ręcz­nik kąpielowy,

       — ręcz­nik plażowy.

      Moż­li­wość rów­nież zamó­wie­nia ręcz­ni­ków w innych roz­mia­rach nietypowych.

   

  RĘCZNIKI 3 RĘCZNIKI 2 RĘCZNIKI 6
  IMG_0439 DSC03632 SONY DSC
  DSC03680 DSC06302 DSC05328

   

   

  3. Szy­jemy rów­nież pościel na zle­ce­nie klienta. Ważne jest dla nas, aby zaspo­koić potrzeby każdego

       klienta. Dla­tego nie tylko szy­jemy pościel w wymia­rach stan­dar­do­wych, ale bie­rzemy pod uwagę

       nie­stan­dar­dowe roz­miary pościeli. Pań­stwo może­cie dostar­czyć swój mate­riał lub zle­cić nam    

       wybór mate­riału nada­jący się do uszy­cia danej pościeli. Każdy kom­plet pościeli może być wyjąt–

       kowy ze względu  na nanie­sie­nie haftu w stylu marynistycznym.  

   

  DSC04459 DSC04454

   

   

  4. Ofe­ru­jemy odzież, która może być w stylu mary­ni­stycz­nym ze względu na nanie­sie­nie na nią   haftu o tema­tyce żeglar­skiej. Odzież taka jest zawsze modna, twa­rzowa, spor­towa i elegancka.

       W ofer­cie naszej znajdziecie:

       — T-shirty,

       -  koszulki polo,

       - bluzy,

       -  polary,

       -  kurtki,

       -  spodnie.

      Chcemy pod­kre­ślić, że haft o tema­tyce żeglar­skiej nanie­siony na dany rodzaj odzieży powo­duje, że

      taki  pro­dukt staje się ory­gi­nalny i wyróż­nia­jący się spo­śród innego asor­ty­mentu na rynku.

   

  DSC06066 IMG_0088 DSC04998
  DSC06083 DSC06212 DSC06208

   

   

  5.  Pro­po­nu­jemy rów­nież ple­caki, torby spor­towe, baweł­niane i inne , które są szyte z róż­nego rodzaju mate­riału, o róż­nym wzo­rze kolo­rze, z róż­nym moty­wem haftu. Haft o tema­tyce żeglar­skiej nanie­siony na uszytą torbę  baweł­nianą wpływa na efek­tyw­ność i jakość tego pro­duktu. Zaletą w szy­ciu toreb baweł­nia­nych jest to, że klient może    sam zapro­jek­to­wać swoją torbę bio­rąc pod uwagę mate­riał, kolor, kształt, roz­miar oraz wzór haftu. Ze względu na potrzeby klienta taka torba może być dla kogoś w stylu spor­to­wym, dla innego może nada­wać się na zakupy lub może być bar­dziej elegancka.

   

   

  DSC05908 DSC06311 DSC06306
  DSC05902 DSC05894 Torby sportowe26-001
  SONY DSC IMG_0326 SONY DSC

   

   

   

   Zwra­camy się rów­nież z naszą ofertą do firm zaj­mu­ją­cych się branżą żeglar­ską ze względu na haft rekla­mowy, iden­ty­fi­ka­cyjny. Na naszych pro­duk­tach lub powie­rzo­nych możemy wyha­fto­wać logo, nazwę Waszej firmy lub inne napisy rekla­mowe zwią­zane z żeglar­stwem. Haft kom­pu­te­rowy z Waszym logiem wyko­nany na odzieży, podusz­kach, ręcz­ni­kach, pościeli, kocach, tor­bach i innych pro­duk­tach będzie pro­mo­wał Waszą firmę, markę. Usługa haftu kom­pu­te­ro­wego ma na celu kre­owa­nie iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej każ­dej firmy.

   

  Wzory hafto­wane kom­pu­te­rowo są naj­trwal­szym i naj­bar­dziej ele­ganc­kim ozna­cze­niem każ­dego pro­duktu wybra­nego przez Państwa.

   

   

   DSC03597

   

   

  Zapra­szamy do współpracy.