• Jak wykonujemy?
  • Brak kategorii
 • Projektowanie
  • Brak kategorii
 • Produkty
 • Hafty
 • Oferta
 • Kontakt
 • Inspiracje:

  Jak wykonujemy?

  Firma rest-hafty.pl

  Firma REST jest młodą, roz­wi­ja­jącą się firmą spe­cja­li­zu­jącą się w świad­cze­niu usług haf­ciar­skich dla klien­tów indy­wi­du­al­nych, agen­cji rekla­mo­wych, hoteli, skle­pów i hur­towni. Posia­damy nowo­cze­sną haf­ciarkę prze­my­słową pozwa­la­jącą wyko­nać hafty w 15 kolo­rach. Dys­po­nu­jemy bogatą bazą wzo­rów haf­ciar­skich, które można dosto­so­wać na każdą okoliczność.

   

  SONY DSC

   

  Ofe­ru­jemy hafty, napisy oraz loga firm na:

  • odzieży wła­snej oraz powierzonej,
  • ręcz­ni­kach wyso­kiej jako­ści (gra­ma­tura 500),
  • podusz­kach, pościeli, kocach,
  • obru­sach, bież­ni­kach i serwetkach,
  • tor­bach z mate­riału oraz sportowych,
  • innych pro­duk­tach nada­ją­cych się pod haft.

   

  Ofe­ru­jemy rów­nież usługi w zakre­sie szycia:

  • całej poduszki ozdob­nej jak i pościelowej,
  • pościeli, obru­sów, bież­ni­ków i ser­we­tek według wła­snego pro­jektu i wymiaru,
  • toreb z tka­nin róż­nego rodzaju,
  • innych pro­duk­tów zle­co­nych przez klienta.

   

  pracownia_3_fotki_1000

   

  Pro­dukty te uszyte przez nas stają się ory­gi­nalne poprzez doda­nie indy­wi­du­al­nego wzoru haftu. Pro­dukty nasze są wyko­ny­wane dokład­nie, pre­cy­zyj­nie, w sze­ro­kiej gamie kolo­ry­stycz­nej, o cie­ka­wym wzor­nic­twie oraz dowol­nym kształ­cie. Zapew­niamy krót­kie ter­miny reali­za­cji. Reali­zu­jemy zamó­wie­nia już od 1 sztuki, a także w hur­cie. Ofe­ru­jemy kon­ku­ren­cyjne ceny.

   

  Zapra­szamy rów­nież żegla­rzy do zapo­zna­nia się z naszą spe­cjalną ofertą mary­ni­styczną, bogatą w asor­ty­ment o atrak­cyj­nych cenach.

   

  DSC04180