• Jak wykonujemy?
  • Brak kategorii
 • Projektowanie
  • Brak kategorii
 • Produkty
 • Hafty
 • Oferta
 • Kontakt
 • Inspiracje:

  Oferta dla hoteli, pensjonatów…

  pościel z lamówką

   Kon­fek­cja hotelowa

   

  Z myślą o klien­tach hote­lo­wych stwo­rzy­li­śmy kolek­cję kon­fek­cji hote­lo­wej, w któ­rej sta­wiamy na kom­fort użyt­ko­wa­nia, wypo­czy­nek, na ele­gan­cję, a dosko­nała jakość tka­nin pozwala odpo­wie­dzieć na ocze­ki­wa­nia, nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Każdy klient znaj­dzie satys­fak­cjo­nu­jący go pro­dukt. Pro­dukty cha­rak­te­ry­zują się sta­bil­no­ścią kon­struk­cji, wytrzy­ma­ło­ścią zacho­wu­jąc nie­ska­zi­telną biel. Bie­rzemy pod uwagę także roz­wią­za­nia, które pozwolą na szyb­kie dosto­so­wa­nie pokoju hote­lo­wego do indy­wi­du­al­nych potrzeb klienta.

   

  W naszej kolek­cji znaj­dują się :

   

  • pościel hote­lowa,
  • poduszki i kołdry,
  • ręcz­niki hotelowe,
  • szla­froki hotelowe.

   

   

   Pościel hotelowa

  Ada­masz­kowa pościel wyróż­nia się cia­snym splo­tem, który zapew­nia opty­malny kom­fort cieplny, o każ­dej porze roku.  Wykoń­cze­nia pościeli (gęsty ścieg i trwałe nici) to gwa­ran­cja trwa­ło­ści i wyso­kiej jako­ści pro­duktu nawet po wielu pra­niach. Dzięki temu pościel można prać w wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze (nawet do 95 C), co znacz­nie uła­twia pro­ces kon­ser­wa­cji oraz spra­wia, że za każ­dym razem pościel jest nie­ska­zi­tel­nie biała. Biel daje poczu­cie i gwa­ran­cję świe­żo­ści, któ­rej ocze­kują Pań­stwa Goście.

  Uwzględ­nia­jąc pra­nie prze­my­słowe, pościel nie traci swo­ich pier­wot­nych wła­ści­wo­ści, nie kur­czy się, nie pilin­guje  się i jak już wspo­mi­na­li­śmy nie traci pięk­nego bia­łego koloru.  Pościel składa się z poszewki i poszwy zamy­kane na 30cm zakładkę, co daje gwa­ran­cję kom­for­to­wego użyt­ko­wa­nia. 100% natury w skła­dzie (bawełna) gwa­ran­tuje opty­malna cyr­ku­la­cję powie­trza, co zapew­nia na swo­bodne oddy­cha­nie skó­rze całego ciała i kom­fort w wypoczynku.

   

  pościel Marcello Bene

  Prze­ście­ra­dło płaskie

  Dostępne w naszej ofer­cie baweł­niane i saty­nowe prze­ście­ra­dła to pro­dukty naj­wyż­szej jako­ści . Macie Pań­stwo moż­li­wość wybrać te pro­dukty, które speł­nią wszyst­kie ocze­ki­wa­nia i spra­wią, że sen będzie niczym nie­za­kłó­coną przy­jem­no­ścią każ­dej nocy spę­dzo­nej w Pań­stwa hotelu. Nasze prze­ście­ra­dła to ele­gan­cja, dosko­nała jakość tka­nin oraz wykoń­cze­nia pozwa­lają odpo­wie­dzieć na ocze­ki­wa­nia, nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klientów.

   

  Posia­damy prze­ście­ra­dła 100% bawełny gład­kiej ( gra­ma­tura 140 g/m2, wykurcz 3%) oraz prze­ście­ra­dła saty­nowe gładkie/pasy (100% bawełny, tka­nina saty­nowa, gra­ma­tura 150 g/m2, wykurcz 3%).

   

  Poduszki i kołdry

  Poduszki i koł­dry pole­cane w naszej ofer­cie są nie­zwy­kle deli­katne, lek­kie i prze­wiewne. Poduszki wypeł­nione są polie­stro­wymi kul­kami typu Amball. Wypeł­nie­nie koł­der to włókna sili­ko­nowe, ter­micz­nie skrę­cone typu Hol­low. Poszy­cie wystę­puje w postaci mie­sza­niny bawełny i polie­stru w róż­nym sto­sunku zawar­to­ści. Należy pod­kre­ślić, że nasze pro­dukty nie tracą pier­wot­nego kształtu i formy, nie docho­dzi do prze­miesz­cza­nia się i nie­sy­me­trycz­nego gro­ma­dze­nia mate­riału. Zacho­wa­nie swo­jego pier­wot­nego kształtu zapew­nia odpo­wied­nie prze­pi­ko­wa­nie wypeł­nie­nia w połą­cze­niu z rodza­jem mate­riału z jakiego są wyko­nane koł­dry i poduszki. Poszy­cie nato­miast to tka­nina oddy­cha­jąca, dosko­nale fil­tru­jąca powie­trze, nie pozwa­la­jąc na prze­grza­nie orga­ni­zmu. Posiada rów­nież zdol­ność odpro­wa­dza­nia nad­miaru wil­goci zapew­nia­jąc zdrowy i kom­for­towy sen utrzy­mu­jąc opty­malną tem­pe­ra­turę pod­czas snu. Szcze­gól­nie pole­camy spe­cjalne koł­dry i poduszki dla osób cier­pią­cych na aler­gię. Pro­dukty te prze­zna­czone są do użytku cało­rocz­nego ze względu na to, że można wszyst­kie rodzaje koł­der czy podu­szek prać w kąpieli wod­nej ( nie­które typy nawet w tem­pe­ra­tu­rze 95C.

   

  myfibre_complete

   Ręcz­niki hotelowe

  Pro­po­nu­jemy nasze ręcz­niki hote­lowe ze względu na zwartą kon­struk­cję tka­nin, zakoń­czone są ście­giem zagęsz­czo­nym, dzięki czemu dosko­nale wytrzy­mują pra­nie w pral­kach auto­ma­tycz­nych i przemysłowych.

  Bio­rąc pod uwagę skład ręcz­nika — 100% bawełny, niska pętelka, podwój­nie prze­szy­wane brzegi oraz bar­dzo wysoką jakość wyko­na­nia, bar­dzo dobrze spraw­dzają się w inten­syw­nym użyt­ko­wa­niu i pra­niu. Cha­rak­te­ry­zują się dużą wytrzy­ma­ło­ścią mecha­niczną, chłon­no­ścią wody, a także dobrym zmo­co­wa­niem pęte­lek. Należy pod­kre­ślić o innych walo­rach tych ręcz­ni­ków jakimi są puszy­stość, gład­kość i mięk­kość. Ręcz­niki są śnież­no­białe, a pra­nie w tem­pe­ra­tu­rze nawet do 95C nie zmieni nie­ska­zi­tel­nej ich bieli, kształtu i struk­tury. Pole­camy wyko­na­nie haftu lub wytło­cze­nia logo lub nazwy hotelu na ręcz­ni­kach, dzięki czemu zyskują na ele­ganc­kim i este­tycz­nym pro­mo­wa­niu Waszego hotelu.

   

  ręczniki hotelowe Marcello Bene

  lemon

  Szla­froki hotelowe

  W naszej ofer­cie znaj­dzie­cie Pań­stwo rów­nież szla­froki, które mają dosko­nałe wła­ści­wo­ści absor­bu­jące (100% bawełny), śred­nia wyso­kość pętelki, podwójne obszy­cie pozwa­lają na wie­lo­krotne pra­nie nawet w wyso­kich tem­pe­ra­tu­rach (90-95C). Śnież­no­biały kolor szla­fro­ków nie zmie­nia się pod wpły­wem wyso­kich tem­pe­ra­tur co zapew­nia Waszym Gościom poczu­cie czy­sto­ści i komfortu.

   

  szlafrok, pełny widok_small

   

   

  Pro­mo­wa­nie hotelu

  Pole­camy rów­nież pro­mo­wa­nie Waszego hotelu poprzez wyha­fto­wa­nie na kon­fek­cji hote­lo­wej loga czy też nazwy hotelu. Zwięk­sza­cie tym samym pre­stiż Waszych usług i pro­duk­tów.  Wszyst­kie nasze pro­dukty hote­lowe zapew­niają Waszym Gościom wła­ściwy kom­fort pod­czas snu, odpo­czynku, całego pobytu w hotelu. Wybierz ide­alny zestaw dla Waszego hotelu, który będzie satys­fak­cjo­nu­jący dla gości korzy­sta­ją­cych z Waszych usług.

   

  SONY DSC