• Jak wykonujemy?
  • Brak kategorii
 • Projektowanie
  • Brak kategorii
 • Produkty
 • Hafty
 • Oferta
 • Kontakt
 • Inspiracje:

  Tkaniny

  W naszych wyro­bach znajdą Pań­stwo róż­nego rodzaju tka­niny o róż­nych kolo­rach i wzorach.

   

  Stack of floral pattern textile and wooden spools

   

  Tka­niny mogą być baweł­niane jed­no­barwne, dru­ko­wane o splo­cie płó­cien­nym, o gład­kiej powierzchni, trwałe i wytrzy­małe, odporne na dzia­ła­nie czyn­ni­ków mecha­nicz­nych. Nie­które tka­niny to mie­szanka bawełny i polie­stru. Doda­tek polie­stru do natu­ral­nej tka­niny baweł­nia­nej spra­wia, że pro­dukt wyko­nany z tej tka­niny jest przy­jem­niej­szy, mięk­szy w dotyku oraz jest bar­dziej wytrzy­mal­szy. Inne tka­niny wyko­rzy­sty­wane do szy­cia róż­nego rodzaju pro­duk­tów to satyna, fla­nela, frote, polar, mikro­fi­bra, mikro­faza, kora, kora baweł­niana itp.