• Jak wykonujemy?
  • Brak kategorii
 • Projektowanie
  • Brak kategorii
 • Produkty
 • Hafty
 • Oferta
 • Kontakt
 • Inspiracje:

  Nici Madeira

  Nici Madeira

  Nasza oferta opiera się na wyko­na­niu haftów przy uży­ciu wyłącz­nie naj­wyż­szej jako­ści nici nie­miec­kiej firmy Made­ira, któ­rej wyłącz­nym przed­sta­wi­cie­lem na Pol­skę jest firma Ele­phant Lukić Sp.j.

  Dzięki sze­ro­kiej gamie kolo­ry­stycz­nej oraz wielu rodza­jom nici Made­ira możemy speł­nić ocze­ki­wa­nia nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klientów.

   

  Kopia Polyneon

   

  Made­ira CLASSIC No.40    — stan­dar­dowa, wisko­zowa nitka haf­ciar­ska o gru­bo­ści 40. Jej nie­sa­mo­wity połysk i wyjąt­kowa mięk­kość spra­wiają, że jest to ide­alna nitka dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych haftów, któ­rych dosko­nały wygląd jest naj­wyż­szym kryterium.

   

  Made­ira POLYNEON No.40  — stan­dar­dowa, polie­strowa nitka haf­ciar­ska o gru­bo­ści 40. Dosko­nały połysk, zacho­wa­nie koloru nawet po wie­lo­krot­nym pra­niu prze­my­sło­wym oraz duża odpor­ność mecha­niczna, spra­wiają, że jest to naj­czę­ściej kupo­wana, uni­wer­salna i wszech­stronna nitka z naszej oferty.

   

  Made­ira POLYNEON No.60   - cień­sza wer­sja stan­dar­do­wej nitki polie­stro­wej. Ide­alna do bar­dzo drob­nych haftów, małych literek.

   

  Made­ira FS 40 – naj­lep­sza na rynku nitka meta­li­zo­wana. Dzięki nowej tech­no­lo­gii pro­duk­cji, zmo­dy­fi­ko­wano kon­struk­cję rdze­nia nitki oraz spo­sób nakła­da­nia na niego owijki z folii meta­li­zo­wa­nej. Osią­gnięto sta­bilny prze­suw nitki pod­czas hafto­wa­nia z dużymi pręd­ko­ściami oraz lep­sze ukła­da­nie się nitki przy hafto­wa­niu drob­nych ele­men­tów. Dzięki nowej tech­no­logi pro­duk­cji, można uży­wać igieł o roz­mia­rze: 75#11, co prze­kłada się bez­po­śred­nio na pre­cy­zję wyko­ny­wa­nych haftów i mniej­szą per­fo­ra­cję mate­riału. Gorąco polecam.

   

  Made­ira FROSTED MATT – pierw­sza na świe­cie, cał­ko­wi­cie matowa nitka haf­ciar­ska. Dzięki swej mięk­ko­ści dosko­nale się układa, a jej mato­wego efektu nie można porów­nać z żadną inną nitką haf­ciar­ską czy szwal­ni­czą. Rewelacja.

   

  DSC04180