• Jak wykonujemy?
  • Brak kategorii
 • Projektowanie
  • Brak kategorii
 • Produkty
 • Hafty
 • Oferta
 • Kontakt
 • Inspiracje:

  Hafty

  Hafto­wa­nie to tech­nika pre­sti­żowa, odzna­cza się dosko­nałą jako­ścią i trwa­ło­ścią. Ważny jest dobór odpo­wied­nich nici, które powinny być odporne na wyso­kie tem­pe­ra­tury pra­nia oraz pra­so­wa­nia. Nasza firma wyko­rzy­stuje naj­wyż­szej jako­ści nici firmy Made­ira. Dzięki sze­ro­kiej gamie kolo­ry­stycz­nej oraz wielu rodza­jom nici firmy Made­ira możemy speł­nić ocze­ki­wa­nia nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów.
  Haft kom­pu­te­rowy przy odpo­wied­nim dobo­rze nici ma sze­ro­kie moż­li­wo­ści uży­cia mate­ria­łów pod­kła­do­wych pod aplikację.

   

  Należą do nich:

  • tka­niny grube,
  • wło­chate — polary,
  • filce,
  • mate­riały ręcz­ni­kowe — frote,
  • tka­niny odzieżowe,
  • tka­niny pościelowe,
  • tka­niny obrusowe,
  • skóry natu­ralne i syntetyczne.

   

  Maszyny do hafto­wa­nia pozwa­lają rów­nież wyko­nać usługę haftu na wyro­bach goto­wych, czap­kach i wykrojach.

   

  Cechami cha­rak­te­ry­stycz­nymi dla zdo­bie­nia pro­duktu haftem kom­pu­te­ro­wym są:

   

  • trwa­łość i wyrazistość,
  • kolo­rów,
  • odpor­ność na środki pio­rące i czyszczące,
  • wier­ność kształ­tów i barw,
  • efek­tywny wygląd,
  • róż­no­rod­ność wzo­rów haftu komputerowego,
  • moż­li­wość wyko­na­nia haftu do 15 kolo­rów w jed­nej aplikacji.

   

  Haft kom­pu­te­rowy pozwala nam na wyko­na­nie nie­sa­mo­wi­cie skom­pli­ko­wa­nych, hafto­wa­nych wzo­rów na każ­dym rodzaju odzieży. Dla­tego sta­ramy się coraz bar­dziej uatrak­cyj­nić swoim Klien­tom swoje usługi, bowiem hafto­wane wzory, napisy mogą spra­wić, że dany pro­dukt, odzież sta­nie się jesz­cze bar­dziej nie­po­wta­rzalna, czy też zin­dy­wi­du­ali­zo­wana.
  Zna­ko­wa­nie róż­nego rodzaju asor­ty­mentu logo lub inną gra­fiką za pomocą haftu kom­pu­te­ro­wego to ide­alny spo­sób pro­mo­wa­nia Two­jej firmy, iden­ty­fi­ka­cji Two­jej marki. Pro­dukty z wyha­fto­wa­nym logo bar­dzo mocno pod­no­szą pre­stiż firmy, zapa­da­jąc trwale w pamięci poten­cjal­nym Klientom.