• Jak wykonujemy?
  • Brak kategorii
 • Projektowanie
  • Brak kategorii
 • Produkty
 • Hafty
 • Oferta
 • Kontakt
 • Inspiracje:

  Hafty

  Hafto­wa­nie to tech­nika pre­sti­żowa, odzna­cza się dosko­nałą jako­ścią i trwa­ło­ścią. Ważny jest dobór odpo­wied­nich nici, które powinny być odporne na wyso­kie tem­pe­ra­tury pra­nia oraz pra­so­wa­nia. Nasza firma wyko­rzy­stuje naj­wyż­szej jako­ści nici firmy Made­ira. Dzięki sze­ro­kiej gamie kolo­ry­stycz­nej oraz wielu rodza­jom nici firmy Made­ira możemy speł­nić ocze­ki­wa­nia nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów.
  Haft kom­pu­te­rowy przy odpo­wied­nim dobo­rze nici ma sze­ro­kie moż­li­wo­ści uży­cia mate­ria­łów pod­kła­do­wych pod aplikację.

   

  Należą do nich:

  • tka­niny grube,
  • wło­chate — polary,
  • filce,
  • mate­riały ręcz­ni­kowe — frote,
  • tka­niny odzieżowe,
  • tka­niny pościelowe,
  • tka­niny obrusowe,
  • skóry natu­ralne i syntetyczne.

   

  Maszyny do hafto­wa­nia pozwa­lają rów­nież wyko­nać usługę haftu na wyro­bach goto­wych, czap­kach i wykrojach.

   

  Cechami cha­rak­te­ry­stycz­nymi dla zdo­bie­nia pro­duktu haftem kom­pu­te­ro­wym są:

   

  • trwa­łość i wyrazistość,
  • kolo­rów,
  • odpor­ność na środki pio­rące i czyszczące,
  • wier­ność kształ­tów i barw,
  • efek­tywny wygląd,
  • róż­no­rod­ność wzo­rów haftu komputerowego,
  • moż­li­wość wyko­na­nia haftu do 15 kolo­rów w jed­nej aplikacji.

   

  Haft kom­pu­te­rowy pozwala nam na wyko­na­nie nie­sa­mo­wi­cie skom­pli­ko­wa­nych, hafto­wa­nych wzo­rów na każ­dym rodzaju odzieży. Dla­tego sta­ramy się coraz bar­dziej uatrak­cyj­nić swoim Klien­tom swoje usługi, bowiem hafto­wane wzory, napisy mogą spra­wić, że dany pro­dukt, odzież sta­nie się jesz­cze bar­dziej nie­po­wta­rzalna, czy też zin­dy­wi­du­ali­zo­wana.
  Zna­ko­wa­nie róż­nego rodzaju asor­ty­mentu logo lub inną gra­fiką za pomocą haftu kom­pu­te­ro­wego to ide­alny spo­sób pro­mo­wa­nia Two­jej firmy, iden­ty­fi­ka­cji Two­jej marki. Pro­dukty z wyha­fto­wa­nym logo bar­dzo mocno pod­no­szą pre­stiż firmy, zapa­da­jąc trwale w pamięci poten­cjal­nym Klientom.

  W naszych wyro­bach znajdą Pań­stwo róż­nego rodzaju tka­niny o róż­nych kolo­rach i wzorach.

   

  Stack of floral pattern textile and wooden spools

   

  Tka­niny mogą być baweł­niane jed­no­barwne, dru­ko­wane o splo­cie płó­cien­nym, o gład­kiej powierzchni, trwałe i wytrzy­małe, odporne na dzia­ła­nie czyn­ni­ków mecha­nicz­nych. Nie­które tka­niny to mie­szanka bawełny i polie­stru. Doda­tek polie­stru do natu­ral­nej tka­niny baweł­nia­nej spra­wia, że pro­dukt wyko­nany z tej tka­niny jest przy­jem­niej­szy, mięk­szy w dotyku oraz jest bar­dziej wytrzy­mal­szy. Inne tka­niny wyko­rzy­sty­wane do szy­cia róż­nego rodzaju pro­duk­tów to satyna, fla­nela, frote, polar, mikro­fi­bra, mikro­faza, kora, kora baweł­niana itp.

   

  Nici Madeira

  Nasza oferta opiera się na wyko­na­niu haftów przy uży­ciu wyłącz­nie naj­wyż­szej jako­ści nici nie­miec­kiej firmy Made­ira, któ­rej wyłącz­nym przed­sta­wi­cie­lem na Pol­skę jest firma Ele­phant Lukić Sp.j.

  Dzięki sze­ro­kiej gamie kolo­ry­stycz­nej oraz wielu rodza­jom nici Made­ira możemy speł­nić ocze­ki­wa­nia nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klientów.

   

  Kopia Polyneon

   

  Made­ira CLASSIC No.40    — stan­dar­dowa, wisko­zowa nitka haf­ciar­ska o gru­bo­ści 40. Jej nie­sa­mo­wity połysk i wyjąt­kowa mięk­kość spra­wiają, że jest to ide­alna nitka dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych haftów, któ­rych dosko­nały wygląd jest naj­wyż­szym kryterium.

   

  Made­ira POLYNEON No.40  — stan­dar­dowa, polie­strowa nitka haf­ciar­ska o gru­bo­ści 40. Dosko­nały połysk, zacho­wa­nie koloru nawet po wie­lo­krot­nym pra­niu prze­my­sło­wym oraz duża odpor­ność mecha­niczna, spra­wiają, że jest to naj­czę­ściej kupo­wana, uni­wer­salna i wszech­stronna nitka z naszej oferty.

   

  Made­ira POLYNEON No.60   - cień­sza wer­sja stan­dar­do­wej nitki polie­stro­wej. Ide­alna do bar­dzo drob­nych haftów, małych literek.

   

  Made­ira FS 40 – naj­lep­sza na rynku nitka meta­li­zo­wana. Dzięki nowej tech­no­lo­gii pro­duk­cji, zmo­dy­fi­ko­wano kon­struk­cję rdze­nia nitki oraz spo­sób nakła­da­nia na niego owijki z folii meta­li­zo­wa­nej. Osią­gnięto sta­bilny prze­suw nitki pod­czas hafto­wa­nia z dużymi pręd­ko­ściami oraz lep­sze ukła­da­nie się nitki przy hafto­wa­niu drob­nych ele­men­tów. Dzięki nowej tech­no­logi pro­duk­cji, można uży­wać igieł o roz­mia­rze: 75#11, co prze­kłada się bez­po­śred­nio na pre­cy­zję wyko­ny­wa­nych haftów i mniej­szą per­fo­ra­cję mate­riału. Gorąco polecam.

   

  Made­ira FROSTED MATT – pierw­sza na świe­cie, cał­ko­wi­cie matowa nitka haf­ciar­ska. Dzięki swej mięk­ko­ści dosko­nale się układa, a jej mato­wego efektu nie można porów­nać z żadną inną nitką haf­ciar­ską czy szwal­ni­czą. Rewelacja.

   

  DSC04180